Results
Name: Anya Strilkowski County: North Yorkshire